Skip to content

www.kvepalai.lt
VĮ Tytuvėnų miškų urėdija  IMŪEPIS - Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistemaNeįgaliesiems


Apklausa

Kaip vertinate mūsų svetainę
 

Naujienų prenumerata

Vardas:
El.paštas:

Dabar naršo

Dabar naršo 4 svečiai(-ių)
fsc_ok.png
Transporto kontrolė - AKIS
Naujienos arrow Naujienos arrow Lietuvoje pastebimai mažėja brakonierių
Lietuvoje pastebimai mažėja brakonierių Spausdinti
 
 Sample Image
  Kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo idea­lių at­os­to­gų sce­na­ri­jų. Ne­re­tam iš mū­sų idea­lios at­os­to­gos, sa­vait­ga­lis ar tie­siog ke­lios poil­sio die­nos ne­at­sie­ja­mos nuo van­dens tel­ki­nio. Be vi­sų van­dens tei­kia­mų ma­lo­nu­mų, svar­bi ir žve­jy­ba.

Net ir ne­pri­sie­kę žve­jai va­sa­rą pri­si­me­na šią pra­mo­gą. Val­džios pri­ima­mi vis nau­ji įsta­ty­mai ar jų pa­kei­ti­mai ne­re­tai pa­sė­ja ne­ri­mą. O gal ko nors ne­ži­nau, gal ra­miai sau žve­jo­da­mas da­rau nu­si­žen­gi­mą ir dėl to ga­liu bū­ti nu­baus­tas? Ką rei­kia ži­no­ti žve­jui mė­gė­jui, ar pri­va­lau tu­rė­ti lei­di­mą, kur ga­li­ma žve­jo­ti?.. Apie van­dens pra­mo­gas ir ne tik kal­ba­mės su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nis­tru Li­nu Jo­naus­ku.
 

- Žve­jy­ba – ma­lo­nus už­siė­mi­mas. Bet ar jo ne­ga­li ap­kar­tin­ti įsta­ty­mų pa­si­kei­ti­mų ne­ži­no­ji­mas? Ar kiek­vie­nam žve­jui mė­gė­jui rei­kia tu­rė­ti lei­di­mą?

- Vi­siems no­rin­tiems žve­jo­ti Lie­tu­vo­je iš­ties rei­kia įsi­gy­ti žve­jo mė­gė­jo lei­di­mą, me­tams jis kai­nuo­ja 50 li­tų. Lei­di­mas su­tei­kia tei­sę žve­jo­ti vi­suo­se Lie­tu­vos vals­ty­bi­niuo­se van­dens tel­ki­niuo­se – upė­se, eže­ruo­se, ma­rio­se, tam ti­kruo­se tven­ki­niuo­se... Vai­kams iki 16 me­tų, ne­įga­lie­siems ir pen­si­nin­kams lei­di­mo pirk­ti ne­rei­kia - jie ga­li žve­jo­ti vi­sus me­tus ne­mo­ka­mai. Te­rei­kia lai­ky­tis žve­jo mė­gė­jo tai­syk­lių. Žve­jo mė­gė­jo lei­di­mą ga­li­ma įsi­gy­ti be­veik kiek­vie­no­je par­duo­tu­vė­je, ku­rio­je yra „Per­lo“ ter­mi­na­las, ar­ba in­ter­ne­tu. Bend­ra lei­di­mų įsi­gi­ji­mo tvar­ka ir draus­mė vie­ni­ja vi­sus žve­jus mė­gė­jus. Tad tų tai­syk­lių pri­va­lu lai­ky­tis kiek­vie­nam.

 

- Gar­siai nu­vil­ni­jo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos sie­kis ko­vo­ti su ne­tei­sė­ta žve­jy­ba. Užd­raus­ta ne­kon­tro­liuo­ja­ma pre­ky­ba žve­jy­bi­niais tink­lais. Ko­kių dar prie­mo­nių bu­vo im­ta­si ko­vai su bra­ko­nie­riais?

- Iš vie­nos pu­sės gal ir per skam­biai pa­sa­ky­ta – ko­va su bra­ko­nie­riais, ta­čiau, ki­ta ver­tus, šis žo­dis itin tin­ka. Už­sib­rė­žė­me am­bi­cin­gą tiks­lą. Šiais me­tais vie­nas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pri­ori­te­tų – gy­vo­sios gam­tos kon­tro­lė, ap­sau­ga. Sie­kia­me pa­ti­krin­ti kuo dau­giau žve­jų mė­gė­jų ir įsi­ti­kin­ti, ar jie žve­jo­ja tu­rė­da­mi lei­di­mą. Lig šiol la­bai daug žve­jų nė­ra nė kar­to su­si­ti­kę su gy­vo­sios gam­tos ins­pek­to­riu­mi ir vy­ra­vo nuo­mo­nė, kad ne­bū­ti­na pirk­ti žve­jo mė­gė­jo lei­di­mą, nes vis tiek nie­kas ne­pa­ti­krins. Tad šiais me­tais už­sib­rėž­tas tiks­las (ir ma­no skam­biai duo­tas pa­ža­das per ži­niask­lai­dos prie­mo­nes) – jei­gu ne kiek­vie­ną žve­ją mė­gė­ją, bent kas an­trą ti­krai pa­ti­krin­si­me! Ro­dos, šį pa­ža­dą ins­pek­to­riai te­si, žve­jų mė­gė­jų kon­tro­lė ti­krai su­stip­rin­ta. Iš ki­tos pu­sės, ko­dėl žo­dis „ko­va“ la­bai tin­ka? Pa­skelb­tas ka­ras bra­ko­nie­ria­vi­mui ir, ma­no ver­ti­ni­mu, mes tą ka­rą lai­mi­me. Daug prie­mo­nių, to­kių kaip pa­di­din­ti įkai­niai už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą - už tam ti­kras žu­vis - net iki de­šim­ties kar­tų! Pa­vyz­džiui, už ne­tei­sė­tai su­gau­tą la­ši­šą anks­čiau tek­da­vo mo­kė­ti 200 li­tų, šian­dien už šios žu­vies ne­tei­sė­tą su­ga­vi­mą bau­da sieks dau­giau kaip 2 tūkst. li­tų. Bau­da už ne­tei­sė­tai tink­lu pa­gau­tą ly­de­ką sie­kia dau­giau kaip 500 li­tų. Tai, ma­no ma­ny­mu, yra di­džiu­lis pre­ven­ci­nis žings­nis ir ne vie­nas pa­žei­dė­jas pa­gal­vo­ja, kad ge­riau žu­vų nu­si­pirk­ti par­duo­tu­vė­je, kai­nuos kur kas pi­giau, nei ne­tei­sė­tai pa­si­gau­ti.

 Vie­ną am­bi­cin­gą žings­nį ly­dė­jo ki­ti. Nuo ge­gu­žės 1 die­nos Lie­tu­vo­je užd­raus­ta lais­va pre­ky­ba žve­jy­bi­niais tink­lais. At­kreip­tas dė­me­sys ir į val­čių kon­fis­ka­vi­mą. Pui­kiai ži­no­me, kad va­di­na­mie­ji eta­ti­niai pa­žei­dė­jai be val­ties ne­su­ge­bė­tų už­temp­ti tink­lų eže­ruo­se. Tad jei pa­da­ry­tas toks šiurkš­tus pa­žei­di­mas, tu­rė­tų bū­ti be­są­ly­giš­kai kon­fis­kuo­ja­ma ir val­tis. Iš vie­nos pu­sės, tai pre­ven­ci­ja, iš ki­tos - gam­tos sau­go­ji­mas.

Pre­ven­ci­nių prie­mo­nių yra ir dau­giau. Šiais me­tais pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su po­li­ci­ja. Ska­ti­na­me ne­eta­ti­nius ins­pek­to­rius. No­ri­me, kad jų Lie­tu­vo­je bū­tų ne 500, o 5000. Tie pa­kei­ti­mai, ku­rie da­bar vyks­ta Lie­tu­vo­je, sie­kiant ap­sau­go­ti gy­vą­ją gam­tą, žve­jy­bą, me­džiok­lę, iš es­mės yra per­vers­mas, jo rei­kė­jo jau la­bai se­niai.

 

- Gal jau pa­ste­bė­jo­te ko­kių pa­si­kei­ti­mų?

- Pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je pa­ste­bi­mai ma­žė­ja bra­ko­nie­riau­jan­čių žmo­nių. Tai su­stip­rin­tos ko­vos su gam­tos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­dė­jais re­zul­ta­tas. Nors šie­met ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai su­ren­gė pus­šim­čiu dau­giau rei­dų nei per tą pa­tį lai­ką per­nai, bra­ko­nie­rių su­lai­ky­ta ke­lio­mis de­šim­ti­mis ma­žiau. Jų tie­siog su­ma­žė­jo. Bud­ri ap­lin­kos ap­sau­gos par­ei­gū­nų akis, ste­bin­ti ne tik dar­bo me­tu, bet ir nak­tį, poil­sio bei šven­čių die­no­mis, grės­mė už ke­lias ne­tei­sė­tai su­gau­tas žu­vis su­mo­kė­ti net ke­lis tūks­tan­čius li­tų už gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą, taip pat ne­tek­ti val­ties, me­džiok­lės gink­lų ir net au­to­mo­bi­lių, jei­gu jais bu­vo pa­si­nau­do­ta bra­ko­nie­riau­jant, ak­ty­vė­jan­tys žve­jų ir me­džio­to­jų bend­ruo­me­nių, gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mai apie pa­ste­bė­tus ar ga­li­mus pa­žei­di­mus – vi­sa tai pa­de­da rau­ti bra­ko­nie­ria­vi­mo šak­nis, už­kirs­ti jam ke­lią.

 

- Pa­ste­bi­ma, kad kai ku­riuo­se Lie­tu­vos van­dens tel­ki­niuo­se spar­čiai nyks­ta žu­vys. Ar Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja im­asi prie­mo­nių šiai prob­le­mai spręs­ti?

- Kai ku­riuos van­dens tel­ki­nius iš­ties rei­kia la­biau sau­go­ti. Kai kur dėl ob­jek­ty­vių gam­ti­nių prie­žas­čių, dėl de­guo­nies trū­ku­mo žie­mos me­tu su­ma­žė­jo žu­vų. Ta­čiau pa­grin­di­nė jų ny­ki­mo prie­žas­tis - ne­ri­bo­ta žve­jy­ba, ma­ža kon­tro­lė ir bra­ko­nie­ria­vi­mas. Ti­ki­mės, kad ir žve­jų mė­gė­jų kon­tro­lė, ir ko­va su bra­ko­nie­riais žu­vų iš­tek­lių pa­dės at­kur­ti.

Bu­vo ženg­tas dar vie­nas la­bai sva­rus žings­nis. Pir­mą kar­tą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos is­to­ri­jo­je šiais me­tais sky­rė­me 1 mln. 150 tūkst. li­tų plėš­rių­jų ir ver­tin­gų žu­vų iš­tek­liams at­kur­ti – joms įveis­ti. Kon­kur­sai jau įvy­ko, lie­ka ti­kė­tis, kad ar­ti­miau­siu me­tu žu­vų Lie­tu­vos van­dens tel­ki­niuo­se bus dau­giau, o žmo­nės ga­lės ne tik at­va­žiuo­ti pa­sig­ro­žė­ti gam­ta ar pa­plau­kio­ti val­ti­mi, bet ir rea­liai pa­si­gau­ti žu­vų.

 

- Koks, jū­sų ver­ti­ni­mu, yra idea­lus žve­jys? Ko pa­lin­kė­tu­mė­te kiek­vie­nam žve­jui mė­gė­jui?

- Vi­sai ne­se­niai ap­lin­kos mi­nis­tras pa­si­ra­šė Mė­gė­jiš­kos žūk­lės tai­syk­lių pa­kei­ti­mus, kur apib­rė­žia­ma, koks yra idea­lus žve­jys. Nau­jas tai­syk­lių pa­kei­ti­mas skel­bia, kad pen­kių me­trų spin­du­liu apie žve­ją ne­ga­li bū­ti jo­kių šiukš­lių, at­lie­kų, pa­lik­da­mas žve­jy­bos vie­tą žve­jys tu­ri ją su­tvar­ky­ti. Ma­no ma­ny­mu, idea­lus žve­jys yra tas, ku­ris va­do­vau­ja­si pri­nci­pu „pa­ga­vai-pa­leisk“ (jei tau ne­rei­kia tos žu­vies), ku­ris pa­iso vi­sų tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų, ne­šiukš­li­na, my­li gam­tą, tau­so­ja, ger­bia ir sa­ve, ir ki­tus, at­ei­sian­čius prie to van­dens tel­ki­nio, ir t. t. Nors ne­ga­li­ma prieš žve­jy­bą lin­kė­ti sėk­mės, vis dėl­to lin­kiu vi­siems žve­jams sėk­mės, ge­rų aki­mir­kų, tro­fė­ji­nių žu­vų ir... nei žvy­no, nei uo­de­gos!

 
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2013-07-25 )
 
www.kvepalai.ltkvepalai.ltwww.spargalkes.ltspargalkes.ltwww.tytuvenai.lttytuvenai.lt