Siekiant išsaugoti pasaulio miškus
 
 Sample Image
  Šalių vyriausybės paragintos pripažinti, kad miškai – esminė darnaus žmonijos vystymosi sąlyga

Apie balandžio mėn. Stambule (Turkija) vykusį 10-ąjį Jungtinių Tautų Miškų forumą bei jo reikšmę Europos ir Lietuvos miškininkystei žurnalui pasakoja Forume Lietuvai atstovavęs Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas.
 
Mandatas forumui – 15 metų
Jungtinių Tautų Ekonominių ir socialinių reikalų taryba 2000 m. įsteigė Jungtinių Tautų Miškų forumą (JTMF), o JT Generalinė asamblėja forumo veiklai mandatą suteikė iki 2015 metų. Forumo tikslas – skatinti visų tipų pasaulio miškų tvarkymą, apsaugą ir darnų vystymąsi stiprinant ilgalaikius šalių politinius įsipareigojimus šiam tikslui pasiekti. JTMF darbas organizuojamas kas dveji metai rengiant dviejų savaičių trukmės sesijas, kuriose šalių atstovai tiesiogiai aptaria ir sprendžia aktualiausius globalios miškų politikos klausimus.

Priimti nutarimai
10-oji JTMF sesija pirmą kartą surengta ne JT būstinėje Niujorke, o Turkijos vyriausybės kvietimu vyko Stambule. Dėl grėsmingo pasaulio miškų plotų mažėjimo, kuris siekia 5–7 mln. ha kasmet, jų degradacijos, kita vertus, dėl augančio aplinkosauginio, ekonominio ir socialinio vaidmens ankstesnių forumų metu buvo bandyta susitarti dėl teisiškai įpareigojančio instrumento (konvencijos) miškų klausimais priėmimo pasauliniu mastu, tačiau šios pastangos žlugo. 2007 m. pavyko susitarti ir priimti tik teisiškai neįpareigojantį instrumentą visų tipų miškams, kurio nuostatų įgyvendinimas yra savanoriškas procesas ir apčiuopiamos įtakos pasaulio miškų būklės gerėjimui neduoda. Todėl Stambule daug diskutuota ne tik aktualiausiais miškų politikos klausimais, bet ir svarstytas tolesnis JTMF likimas, nes pagal suteiktą mandatą jo veikla baigsis po poros metų. Visų pirma, JTMF paragino šalių vyriausybes pripažinti, kad miškai ir jų socialinė bei ekonominė nauda yra esminė darnaus žmonijos vystymosi sąlyga, siekti globalaus konsensuso įgyvendinant su miškais susijusius tarptautinius susitarimus. Antra, Forumas nusprendė svarstyti savanoriško Globalaus miškų fondo, kaip finansinio instrumento, kuris prisidėtų prie darnaus miškininkavimo visų tipų miškuose, rėmimo. Taip pat buvo priimtos dvi į konkrečius veiksmus orientuotos rezoliucijos, kuriose pripažįstamas gyvybiškai svarbus miškų vaidmuo ir indėlis siekiant darnaus vystymosi bei kovojant su kompleksiniais globaliais iššūkiais. Forumo dalyviai sutarė, kad siekių geriau saugoti ir tvarkyti miškus, kaip svarbų gamtos išteklių, žlugimas kelia grėsmę pastangoms užtikrinti darnaus vystymosi tikslų, susijusių su maisto sauga, vandens kokybe, bioįvairove, klimato kaita, skurdo mažinimu, energetika ir žmonijos gerove, įgyvendinimą.
 
Miškų svarba ekonomikai ir bendruomenėms
Forumas paragino šalis pripažinti miško prekių ir paslaugų svarbą nacionalinėms ir vietinėms ekonomikoms, kultūrinę ir aplinkosauginę miškų įtaką kaimų bei miestų bendruomenėms ir įtraukti šias vertes į nacionalines apskaitos sistemas. Vyriausybės paragintos išnaudoti teisiškai neįpareigojantį instrumentą bei atitinkamas nacionalines miškų programas ir stiprinti bendradarbiavimą su kitais sektoriais, diegti integruoto žemės tvarkymo principus, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis miškams.
Taip pat valstybės paragintos imtis neatidėliotinų veiksmų, leidžiančių eliminuoti miškų nykimo ir degradacijos priežastis, remiant atitinkamas ekonominės plėtros strategijas, kurios padeda išvengti miškų naikinimo ir sumažina neigiamą poveikį miškų ekosistemoms. Priimant su miškais ir darniu miškininkavimu susijusius sprendimus rekomenduojama kuo plačiau įtraukti vietines bendruomenes, visuomenės grupes ir suinteresuotas šalis. Be to, šalys turėtų gerinti ir remti įdarbinimo miškų sektoriuje ir mokymo galimybes, kaimo plėtrą, inovatyvių technologijų diegimą ir sklaidą, mokslinius tyrimus, rinkų, produktų ir paslaugų diversifikaciją. Taip pat pabrėžta svarba stiprinti teisinio reguliavimo sistemas, miškų valdymą per efektyvias institucijas, būtinybė įgyvendinti politiką, kuri įgalina visapusiškai realizuoti miškų potencialą ir diegti darnų miškininkavimą bei užtikrinti nuosavybės teisių įtvirtinimą.

Skirtingose šalyse – skirtingi sprendimai
Forumas pripažino, kad miškų ūkio veiklos finansavimo mechanizmai pastebimai kinta, o pasaulyje įdiegta nemažai naujų finansinių instrumentų, todėl negali būti vieno sprendimo, tenkinančio visus miškų ūkio finansavimo poreikius. Šiuo aspektu geriausias visų lygių suinteresuotų dalyvių ir visų galimų finansavimo šaltinių derinys. Valstybės, finansiniai donorai ir suinteresuotos šalys paragintos peržiūrėti ir, jei reikia, tobulinti teisines sistemas, stiprinti miškų įstatymų įgyvendinimą, skatinti tinkamą visų lygių miškų valdymą tam, kad būtų užtikrintas darnus miškininkavimas, sukurtos palankios sąlygos investicijoms ir eliminuota bet kokia su miškais susijusi neteisėta veikla. Atkreiptas dėmesys į būtinybę stiprinti bendradarbiavimą finansų, prekybos ir pažangių technologijų diegimo srityse, institucinius pajėgumus, gerinti finansinių šaltinių prieinamumą ir jų panaudojimo efektyvumą. Finansiniai donorai ir institucijos dar kartą pakviesti ir paraginti skirti didesnį dėmesį miškų ūkio veiklos finansavimui ir palengvinti tokios paramos gavimo procedūras.

Esminiai sprendimai – po dvejų metų
Sesijos metu nuspręsta, kad esminiai klausimai dėl JTMF veiklos bus priimti po dvejų metų, vienuoliktojo JTMF metu. Pritarta, kad ateinančioje sesijoje Forumas dar kartą įvertins veiklos tęstinumo poreikį, teisiškai įpareigojančio instrumento visų tipų miškams priėmimo galimybes ir aptars kitus galimus veiksmus, įtvirtinančius ir stiprinančius darnų miškininkavimą pasauliniu mastu. Nuspręsta, kad paruošiamajam darbui ir veiklai laikotarpiu tarp sesijų bus įkurtos teminės ekspertų grupės, kurios įvertins Forumo ir jį rėmusių struktūrų veiklos efektyvumą, atskirų šalių patirtį ir iniciatyvas bei pasiūlys galimus sprendimus dėl Forumo ateities.

Europa rodo pavyzdį pasauliui
JTMF ir dalyvavimas jo veikloje aktualus Lietuvai ir visai Europos Sąjungai, nes ES visada buvo šio proceso šalininkė ir inicijavo pasiūlymus dėl teisiškai įpareigojančio instrumento visų tipų miškams priėmimo, kad būtų stabdomas miškų nykimas ir degradacija pasauliniu mastu. Šiai iniciatyvai žlugus, šiandien Europa ir ES rodo pavyzdį pasauliui ir baigia derybas dėl Europos miškų konvencijos. Tikėtina, kad derybų procesas bus baigtas dar šiais metais. Nors miškų plotai Lietuvoje pastebimai didėja, o miškų nykimas ir degradacija mūsų šaliai negresia, bet puikiai suprantame, kad vienos šalies ar regiono pastangų kovojant su globaliais iššūkiais ir problemomis nepakanka. Todėl ir Lietuva, kaip ES valstybė ir JT narė, turi skirti pakankamai dėmesio globalioms problemoms spręsti, kad jungtinėmis pastangomis būtų ne tik saugomi pasaulio miškai, bet ir užtikrintas darnus miškininkavimas juose.  
 
Paskutinį kartą atnaujinta ( 2013-06-27 )